استفاده های خاص خانه گنبدی

استفاده از این سازه ها در موارد زیر نیز امکان پذیر است:

  • نورگیر ساختمان ها
  • سازه های پنت هاوس در آپارتمان ها و برج ها

سایر پروژه ها

ایگلو ویلا

خانه گنبدی کمک به پدیده گرمایش زمین

پروژه ها
خانه گنبدی

استفاده از خانه گنبدی در مناطق سردسیر

پروژه ها
خانه گنبدی کمک به پدیده گرمایش زمین
اجزای سازه گنبدی